Občianske

a správne právo


V oblasti občianskeho a správneho práva poskytujeme najmä, nie však výlučne nasledovné služby:


 • právna analýza zmlúv, vypracovanie návrhov a pripomienkovanie kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke/ o výpožičke, zmlúv o nájme rôznych typov nehnuteľností a hnuteľných vecí, zmlúv o sprostredkovaní, mandátnych zmlúv, zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o dielo, zabezpečenie záväzkov klientov rôznymi inštitútmi občianskeho práva, vypracovanie dohôd o urovnaní, vypracovanie inominátnych zmlúv t. j. zmlúv „na mieru“ a i.
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom návrhov v upomínacom konaní a žaloby podľa Civilného sporového poriadku,
 • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zastupovanie v konaní pred vecne a miestne príslušnými orgánmi katastra vo veciach zápisu práv k nehnuteľnostiam, vo veci záznamu / poznámky, vo veci opravy chýb v katastrálnom operáte, v konaniach o zmenu hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu,
 • vypracovanie rôznych typov návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia a návrhov na nariadenie zabezpečovacieho opatrení v štádiu pred/po začatí súdneho konania vo veci samej,
 • zastupovanie klientov v civilných sporových a nesporových konaniach pred súdom, najmä v konaniach o splnení povinnosti, v praxi najčastejšie o zaplatenie určitej finančnej čiastky, o vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrade škody vrátane náhrady škody spôsobenej orgánmi štátnej správy, v konaniach o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, v konaniach o ochranu osobnosti a náhrade nemajetkovej ujmy,

 


 • v konaniach o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu a po rozvode, v konaniach o určenie výživného, o zvýšenie/zníženie výživného alebo v konaniach o zrušenie vyživovacej povinnosti, v konaniach o určenie rodičovstva, v konaniach o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva, v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • v konaniach o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, v konaniach o potvrdení vydržania, v konaniach o určení neplatnosti právnych úkonov, v konaniach o určení, že vec patrí do dedičstva a iných typoch konaní vrátane zastupovania dedičov na dedičskom konaní, v konaniach o vyhlásení za mŕtveho, v konaniach o spôsobilosti na právne úkony, v konaniach o umorení listiny,
 • v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a to v konaniach: o mene a priezvisku maloletého, úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, o výžive maloletého, styku s maloletým, poručníctve, opatrovníctve maloletého, odovzdaní maloletého, vo veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť – napríklad pri výbere školského zariadenia, schválení právneho úkonu maloletého, zastupovaní a správe majetku maloletého, ochranných opatreniach, pestúnskej starostlivosti, o zverejní dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, v konaniach o návrat maloletého do cudziny, v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
 • zastupovanie v spotrebiteľských sporoch, právna analýza spotrebiteľských zmlúv so zameraním na identifikáciu neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva so zameraním na zamestnancov i zamestnávateľov, právna analýza, pripomienkovanie a vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru vrátane vypracovania dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede z pracovného pomeru, skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a okamžitého skončenia pracovného pomeru,
 • právna analýza nárokov z pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom a z dohôd o prácach mimo pracovného pomeru,

 • zastupovanie v súdnom konaní vo veci neplatného skončenia pracovného pomeru a zastupovanie v súdnom konaní o náhradu mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru,
 • zakladanie občianskych združení, neziskových organizácií a vypracovanie podkladov k zmenám v občianskych združeniach a neziskových organizáciách a ich registrácia
 • vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie, zastupovanie oprávneného /povinného v exekučnom konaní, vypracovanie návrhu na odklad / zastavenie exekúcie, vypracovanie opätovného návrhu po zastavení starej exekúcie,
 • zastupovanie v konaniach o priestupku, v konaniach o správnych deliktoch a iných typoch sankcií za porušenie právnych predpisov,
 • zastupovanie v stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ),
 • vypracovanie správnych žalôb a zastupovanie v súdnych konaniach podľa zákona č. 162/2015 Z. z. ( Správny súdny poriadok )

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU

Kontaktný formulár

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Advokátka

Krátky text o našej spoločnosti

Služby

Občianske právo      Trestné právo      Obchodné právo    Ústavné právo

Kontakt

Tel: 0911 658 929
Email: gombosova@advokatke.skkmecova@advokatke.sk