Odmena advokáta

Odmena advokáta za právne služby

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom je upravený vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
Výška odmeny advokáta závisí štandardne od právnej náročnosti prípadu, hodnoty sporu, resp. hodnoty, ktorú má advokát pri poskytovaní právnej služby chrániť či prípadnej potreby používania cudzieho jazyka, potreby vycestovať z miesta sídla advokátskej kancelárie a iných faktorov.
Naša advokátska kancelária preferuje zmluvnú odmenu za poskytnuté úkony právnej služby, ktorú prispôsobujeme na mieru konkrétnemu prípadu po dohode s klientom.


Zmluvná odmena

Advokát si s klientom pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje ako : 

  • hodinová odmena – podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
  • paušálna odmena – paušálnou sumou, napríklad mesačne
  • podielová odmena – podielom na hodnote veci
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť aj kombináciou týchto spôsobov.


Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby si môže klient s advokátom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
Túto odmenu najčastejšie využívajú naši klienti pri jednoduchých úkonoch právnej služby a konzultáciách a cena za tento úkon právnej služby sa pohybuje vo výške od 50,-€ ( slovom päťdesiat euro ) za jednu hodinu konzultácie.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci. ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.
Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci. advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.


Tarifná odmena

V prípade, ak medzi advokátom a klientom nedôjde k dohode o odmene, určuje sa odmena advokáta v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. vo forme tzv. tarifnej odmeny.
Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo vyhláške.
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:
do 165,97 EUR
16,60 EUR
od 165,97 EUR do 663,88 EUR
16,60 EUR
+ 1,66 EUR za každých aj začatých 33,19 EUR prevyšujúcich sumu 165,97 EUR
od 663,88 EUR do 6 638,78 EUR
41,49 EUR
+ 9,96 EUR za každých aj začatých 331,94 EUR prevyšujúcich sumu 663,88 EUR
od 6 638,78 EUR do 33 193,92 EUR
220,74 EUR
+ 16,60 EUR za každých aj začatých 1 659,70 EUR prevyšujúcich sumu 6 638,78 EUR
od 33 193,92 EUR
486,29 EUR
+ 6,64 EUR za každých aj začatých 3 319,39 EUR prevyšujúcich sumu 33 193,92 EUR.

 

 

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.
Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania.
Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1 000 EUR, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2 000 EUR, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak

  • nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,
  • klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy (sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný)
  • klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10 vyhlášky.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.

Výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky. Avšak výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ v zmysle § 1 ods. 4 vyhlášky.

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2022 je 1 163 eur.

Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny. Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb. Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach.

DODHODNITE SI KONZULTÁCIU

Kontaktný formulár

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Advokátka

Krátky text o našej spoločnosti

Služby

Občianske právo      Trestné právo      Obchodné právo    Ústavné právo

Kontakt

Tel: 0911 658 929
Email: gombosova@advokatke.skkmecova@advokatke.sk